แท็กซี่ควนเนียง

บริการรถแท็กซี่ควนเนียง ควนรู บ้านไทรใหญ่ บ้านกองอิฐ เขาจังโหลน บ้านไสท้อน โคกทราย วัดป่ารัตภูมิ บ้านควนโส วัดควนโส โรงเรียนควนเนียงวิทยา บ้านกรอบ อ่าวทึง ปากบาง คลองคล้า บางเหรียง