แท็กซี่ระโนด

บริการรถแท็กซี่ระโนด (พร้อมคนขับ) รับส่งไปจุดอื่นๆ เช่น ไปหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่